Projekty unijne

Włoszczowa ZS2 rollup 2021 netUczniowie klas czwartych technikum w naszej Szkole rozpoczęli intensywne przygotowania do wyjazdu na praktyki w Grecji.

MicrosoftTeams image

Z końcem maja 2022 roku został przeprowadzony nabór wniosków i rekrutacja uczniów do projektu „Wkrocz w przyszłość” o numerze 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 w ramach Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W dniach 16-25 maja 2022 roku prowadzona będzie rekrutacja uczestników do projektu numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393 pt. „Wkrocz w przyszłość”. Jej celem jest wyłonienie 30 uczniów, którzy w terminie 30 września – 20 października 2022 odbędą zagraniczne praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach wybranych branży.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 15 uczniów z profilu technik informatyk oraz 15 uczniów z kierunków technik ekonomista i technik rachunkowości.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji oraz składania formularzy rekrutacyjnych do wychowawców klas bądź w sekretariacie szkoły. Dokumenty do pobrania poniżej.

Wyniki rekrutacji podane zostaną dnia 25 maja 2022 roku. Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia!

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu "Wkrocz w przyszłość"

Formularz zgłoszeniowy do projektu "Wkrocz w przyszłość"

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Szkoła ze środków Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wkrocz w przyszłość” numer 2021-1-PL01-KA122-VET-000017393. Jego głównym celem jest realizacja 3-tygodniowych praktyk zagranicznych przez uczniów, zdobywających wykształcenie w ramach następujących kierunków kształcenia: technik informatyk (15 osób) oraz technik ekonomista/technik rachunkowości (15 osób). Do pozostałych celów projektu zalicza się:

- podniesienie jakości nauczania przedmiotów zawodowych, pogłębienie wiedzy i umiejętności dotyczących nowych technologii, rozwiązań organizacyjnych i technicznych;

- uznawanie i poświadczenie umiejętności i kwalifikacji dokumentami, w tym Europass-Mobilność, czyli europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym EQAVET;

- poprawa umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wzmocnienie znajomości języka obcego branżowego, który jest wymagany w firmach na rynku pracy;

- poprawa zdolności interpersonalnych, kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic kulturowych, etnicznych, religijnych, personalnych oraz umiejętności pracy zespołowej.

W kolejnych postach pojawiać się będą informacje odnośnie rekrutacji i kwalifikacji do projektu, uczniów zatem prosimy o uważne śledzenie informacji w tym zakresie. 

Nowe kwalifikacjeLogoProjekt „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłośćjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 8.5.3: Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych.

Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie, podniesienie kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy przez 90 osób dorosłych (55K+35M) w wieku 18 lat i więcej, w tym osób z niskimi kwalifikacjami oraz w wieku 50lat i więcej, zarówno pracujących jak i pozostających bez zatrudnienia, które uczą się/ pracują/ zamieszkują
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego i nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektów współfinansowanych przez UE z EFS i są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach (kończących się formalną oceną i certyfikacją) w okresie realizacji projektu (2020-06-01 - 2021-05-31), co skutkować będzie m.in. poprawą ich sytuacji i konkurencyjności na rynku pracy.

 

Wsparcie w ramach projektu:

1) Kursy: uczestnik w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci kursu, wybranego przez niego spośród następujących oferowanych w projekcie tj.:

a) „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- szkolenie składające się z 60 h zajęć z logistyki oraz kursu prawa jazdy kat. C w wymiarze 50 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)

b) „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresupracy opiekunki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (2 edycje kursu dla łącznie 30 osób)

c) „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 120 h zajęć z zakresu masażu oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)

d) „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- szkolenie składające się ze 100 h zajęć z zakresu pracy kosmetyczki oraz kursu prawa jazdy kat. B w wymiarze 60 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)

e) „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- kurs trwający 59 h na uczestnika (1 edycja kursu dla 15 osób)

 

2) Egzaminy potwierdzające pozyskanie kwalifikacji z zakresu tematycznego odbytego szkolenia: uczestnik
w ramach projektu uzyska wsparcie w postaci sfinansowania egzaminu/ów zewnętrznego/ych zaplanowanego/ych do realizacji w ramach poszczególnych kursów, zgodnie z poniższymi zapisami:

a) uczestnicy kursu „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C- 2 egzaminy:
egzamin przeprowadzony przezIzbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji z transportu i logistyki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat.C)

b) uczestnicy szkolenia „Opiekunka środowiskowa +prawo jazdy kat. B-”2 egzaminy: egzaminprzeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie opiekunkiśrodowiskowej (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)

c) uczestnicy „Kursu masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin  
przeprowadzony przezIzbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie masażysty
(umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz egzamin na
prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający uzyskanie
uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)

d) uczestnicy kursu „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy kat. B”- 2 egzaminy: egzamin  
przeprowadzony przezIzbę Rzemieślniczą w zakresie pozyskania kwalifikacji w zawodzie
kosmetyczki (umożliwiający pozyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadane kwalifikacje) oraz
egzamin na prawo jazdy kat. B w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (umożliwiający
uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem kat. B)

e) uczestnicy kursu „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- egzamin  
przeprowadzony przezUrząd Dozoru Technicznego, umożliwiający uzyskanie uprawnień UDT do
obsługi wózków jezdniowych.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Osoby dorosłe w wieku 18 lat i więcej (wiek liczony na podstawie daty urodzenia na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie), pracujące lub pozostające bez zatrudnienia, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa świętokrzyskiego i które:

ü  z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursach zawodowych

ü  nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ü  oraz które zobowiążą się do przekazania informacji na temat swojej sytuacji po opuszczeniu proj.

Poza w/w obowiązkowymi dla wszystkich uczestników kryteriami przynależności do grupy docelowej projektu, od osób starających się o uczestnictwo w poszczególnych kursach wymaga się spełnienia dodatkowych kryteriów zgodnie z poniższymi zapisami:

ü  osoby starające się o udział w kursie „Specjalista ds. transportu i logistyki+ prawo jazdy kat. C”- ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B i nieposiadanie prawa jazdy kat. C

ü  osoby starające się o udział w kursach: „Opiekunka środowiskowa + prawo jazdy kat. B”, „Kurs masażu klasycznego (masażysta) + prawo jazdy kat. B”, „Kosmetyczka (wizaż i pielęgnacja) + prawo jazdy
kat. B” - nieposiadanie prawa jazdy kat. B

ü  osoby starające się o uczestnictwo w kursie „Operator wózków widłowych z obsługą i wymianą butli gazowej”- nieposiadanie uprawnień z UDT w zakresie obsługi wózków widłowych i wymiany butli gazowej.

Wsparciem w projekcie objęte mogą zostać zarówno osoby bierne zawodowo, bezrobotne (w tym osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym Urzędzie Pracy), jak i osoby pracujące.

 

Planowane efekty projektu:

-        Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia: 72

-        Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie: 90

 

Informacje dodatkowe:

ü  Lider Projektu: POWIAT WŁOSZCZOWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Koniecpolskiej 40

ü  Partner Projektu: PROJECT HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3.

ü  Biuro projektu:ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO WE WŁOSZCZOWIE, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, tel. 41 394 22 12.

ü  Wartość Projektu:501 736,38 PLN

ü  Dofinansowanie Projektu: 436 510,65 PLN, w tym z UE: 426 475,92PLN

ü  Czas trwania projektu: 01.06.2020 r. – 31.05.2021 r.

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji do projektu: od 30.06.2020 r.

 

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do projektu: „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą przyszłość”