Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

Priorytet 8. Edukacja na wszystkich etapach życia

Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 o nr FESW.08.04-IZ.00-003/23

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Powiat Włoszczowski, ul. Wiśniowa 10 29-100 Włoszczowa / Zespół Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 08.04 Rozwój szkolnictwa branżowego

 Cel projektu: 

Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie

I. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

II. Typy działań przewidziane do realizacji:

 1. Organizacja staży uczniowskich (dla techników i szkół branżowych I stopnia) z zachowaniem najwyższych standardów jakości w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.
 2. Organizacja staży lub praktyk zawodowych (innych niż staże uczniowskie) dla uczniów szkół branżowych.
 3. Wsparcie uczniów szkół branżowych m. in. poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego).
 4. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej/doradców zawodowych m.in: w zakresie zapobiegania przemocy, wsparcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.

III. Wymagania wobec partnera:

 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów w zakresie szkolnictwa zawodowego
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku.

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie kształcenie zawodowego

VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. być sporządzone w języku polskim;
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Funduszami Europejskimi dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 • że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę
 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 • nie zalega z opłacaniem podatków

VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego
 2. Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
 3. Przykładowa umowa partnerska stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 4. Od decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Nr.2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego nie przysługuje odwołanie.
 5. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Nr 2, im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa, w z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 8.4” – decyduje data wpływu.
 2. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 26.01.2024r. Informacje:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Włoszczowa , dnia 03.01.2024 r.            

DO POBRANIA: Wzór umowy partnerskiej