Dyrektor  Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.  Hetmana Stefana Czarnieckieg

wWłoszczowie ulKoniecpolska 40

ogłasza

 

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu  Zuk FS LUBLIN

 

 o numerze rejestracyjnym  TLWC795,  rok produkcji 1993

 

 

 

Otwarciofert odbędzie się w dni11 grudni2014r. o godz. 13,15 w budynku ZSnr 2 we Włoszczowie ulKoniecpolska 40.

Samochód Żuk FS LUBLIN  wystawiony do przetargu można oglądać w dniach roboczych od 01.12.2014r. do 11.12.2014r. w godzinach od 8,00 do 13,00 na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ulKoniecpolska 40.

Dane identyfikacyjne ciągnika:

samochód Żuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnyTLWC795,

pojemność silnika 2400 cm3, o mocy silnika 70KM, ładowności 785 kg, przebieg

320000 km, numerze podwozia SULØØ721JP0570812, rok produkcji1993, kolor

zielony.

Samochód znajdujący się nastanie ZSP nr 2 wWłoszczowisłuży do wyjazdów służbowych i

zaopatrzenia.

Aktualne ubezpieczenie  OC do31.12.2014r.przegląważny do12.04.2015r.

Cena wywoławcza 2.200zł.

Ofertę należzłożyć w zamkniętekopercie znapisem„ pisemny przetarofertowy na

sprzedaż samochodu Żuk FS LUBLIN onumerze rejestracyjnym TLWC795,

rok produkcji 1993” wterminie do 11.12.2014r. do godz. 13,00 w sekretariacie ZSP

nr 2 we Wloszczowiul. Koniecpolska 40.

 

Ofertapowinnazawierać:

 

1.  Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.

2.  Oferowaną cenę i warunki zapłaty.

3.  Oświadczenie oferenta, żzapoznał się ze stanem przedmiotprzetargu.

4.  Osoby fizyczne przestępujące do przetargwinny legitymować się dowodem

osobistymPrzedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo

aktualnezaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne

osoby prawne aktualny odpis zaściwego rejestru.

 

Nabywca przedmiotu przetargzobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od datrozpatrzeniai wyboru ofertyWydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniwpłaty. W przypadkzaoferowaniidentycznych cen zostanie przeprowadzona aukcjmiędzy oferentami.

Organizator przetargu nieponosi  odpowiedzialności  zwady ukryte pojazdu. Organizatorowi przetargprzysługujprawo unieważnienia przetargu bez podaniprzyczyn.

Wsprawie przedmiotu przetargu należkontaktować się z panem Marek Ledwoch pod numerem Tel. 041-3942212 w godz. od 8,00 do 15,00.

 

 

 

Dyrektor ZS

nr 2 wWłoszczowie

           Marek Ledwoch