TECHNIK GEODETA   

symbol cyfrowy zawodu: 311104

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Geodeta jest bardzo atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Geodeci uczestniczą w wielu zadaniach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym regionu i kraju. Praca geodety jest niezbędna w procesach planistycznych, projektowych, budowlanych. Rozwój techniki pociąga również konieczność wyróżnienia nowych zadań w geodezji oraz nowych dyscyplin z tym związanych. Bardzo silnie rozwija się obecnie geomatyka oraz geodezja katastralna. W pracy geodeta wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne wykorzystujące sygnał GPS. Opracowane wyników następuje za pomocą programów geodezyjnych i projektowych

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).

Praktyki odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa geodezyjne, jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

W zakresie kwalifikacji BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów:

a) zakładania i pomiaru osnów pomiarowych oraz wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych terenu,

b) sporządzania opracowań geodezyjnych i kartograficznych na podstawie danych pomiarowych lub projektowych,

c) wykonywania pomiarów realizacyjnych, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz opracowywania wyników tych pomiarów;

W zakresie kwalifikacji BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami:

a) wznawiania znaków granicznych i wyznaczania punktów granicznych, wykonywania podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, scaleń i wymiany gruntów, scaleń i podziałów nieruchomości oraz wywłaszczeń nieruchomości,

b) aktualizacji i modernizacji bazy danych katastru nieruchomości,

c) wprowadzania danych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ich aktualizacji.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, geografia, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny,  WOS, fizyka

Wybór należy do uczniów, decyduje większość

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Są to kwalifikacje :

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

Jako absolwent kierunku Technik geodeta będziesz mógł podjąć pracę w:

  • Firmach geodezyjnych i budowlanych wykonując różnego rodzaju projekty budowlane, pomiary odkształceń i przemieszczeń budowli czy wykonywać inwentaryzację powykonawczą
  • Jednostkach administracji rządowej i samorządowej w wydziałach geodezji, rolnictwa i gospodarki gruntami
  • Geodeta znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach) i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców)
  • W firmach zajmujących się przygotowaniem dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami lub planowaniem przestrzennym.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Po ukończeniu nauki jesteś przygotowany, aby rozpocząć pracę lub iść na studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. Geodezja i Kartografia, Gospodarka Nieruchomościami, Budownictwo, Leśnictwo, Planowanie przestrzenne.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Technikum Geodezji jest ma bardzo dobrze wyposażoną pracownię geodezyjną. Laptopy z programami C-Geo, Ewmapa, MikroMap, Winkalk. Baza zaopatrzona w 6 pełnych stanowisk egzaminacyjnych tj. Tachimetry Trimble M3, niwelatory, statywy, łaty, szkicowniki, dalmierze, szpilki, taśmy miernicze itp. Materiały graficzne, instrukcje.

100% zdawalność egzaminów zawodowych.