technik ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, wykonuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług. Prowadzi sprawy kadrowe i płacowe w firmie. Jest to zawód atrakcyjny, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia oraz kształcenia na studiach wyższych po ukończeniu szkoły średniej.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży, 
 • sporządzanie biznesplanu,
 • prowadzenie rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej,
 • rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 
 • prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, 
 • prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,  WOS

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

technik ekonomista

kwalifikacja EKA.04.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

kwalifikacja EKA.05.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe
 • urzędy administracji
 • urzędy skarbowe
 • banki
 • sekretariaty
 • agencje celne
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • stowarzyszenia i fundacje
 • własna firma

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

 • ekonomia
 • zarządzanie
 • marketing
 • finanse
 • rachunkowość
 • prawo
 • administracja
 • stosunki międzynarodowe

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Uczniowie technikum ekonomicznego odnoszą wiele sukcesów w konkursach i olimpiadach, osiągają bardzo wysokie wyniki nauczania, są stypendystami, a po ukończeniu szkoły wyróżniającymi studentami i cenionymi pracownikami.

2020, 2019, 2018, 2016 – I miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” – finaliści etapu centralnego (uczniowie uzyskali indeksy i dodatkowe punkty w rekrutacji na studia)

2020, 2019, 2018 – odpowiednio I, II i III miejsce w wojewódzkim konkursie statystycznym

100% zdawalność i wysokie wyniki z egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach informatycznych.