TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

symbol cyfrowy zawodu: 325511

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Zadaniem technika ochrony środowiska jest ochrona środowiska przed negatywnym wpływem działalności ludzi. Technik ochrony środowiska dba o ochronę powietrza, wód, ziemi, przyrody przed szkodliwymi czynnikami, jak np. promieniowanie, hałas, zanieczyszczenia, wibracje itp. W tym zawodzie występują  następujące specjalizacje:

  • gospodarka odpadami, uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków
  • ochrona radiologiczna, ochrona przed hałasem, ochrona przed zanieczyszczeniami.

Ponadto do obowiązków technika ochrony środowiska należą (w zależności od specjalizacji):

- koordynacja prac w zakresie ochrony określonego elementu środowiska,

- bieżąca kontrola stanu zanieczyszczenia gleby, wód, powietrza,

- kontrola poziomu hałasu,

- kontrola poziomu drgań mechanicznych,

- ustalenie współczynnika oczyszczania i uzdatniania ścieków,

- ustalanie stopnia zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby,

- określenie stopnia zanieczyszczenia środowiska zgodnie z dopuszczalnymi normami,

- określanie i klasyfikowanie odpadów,

- współudział w opracowywaniu lokalnych analiz zagrożeń,

- przeprowadzanie badań technologicznych,

- opracowywanie kampanii na rzecz ochrony środowiska lokalnego,

- edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska,

- eksploatacja urządzeń służących do uzdatniania wód, oczyszczania ścieków, miejsc składowania odpadów,

- eksploatacja urządzeń pomiarowo-kontrolnych,

- koordynacja pracy pracowników,

- znajomość i przestrzeganie przepisów w zakresie ochrony środowiska.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

- monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,

- sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby,

- badania stanu środowiska,

- planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,

- planowania i realizowania działań na rzecz ochrony środowiska.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,  WOS

Wybór należy do uczniów, decyduje większość

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Technik ochrony środowiska, nr zawodu  325511

kwalifikacja:  CHM.05.Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

- organy administracji, np. Wojewódzki lub Miejski Inspektorat Ochrony Środowiska albo oddziały terenowe,

- stacje sanitarno – epidemiologiczne,

- działy ochrony środowiska zakładów przemysłowych np. elektrociepłownie, zakłady chemiczne, kosmetyczne, produkujące żywność, materiały budowlane, szpitale, straż pożarna itp.,

- miejskie i prywatne przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji,

 - stacje uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków,

- zakłady unieszkodliwiania odpadów w tym toksycznych,

- pracownie biur projektowych.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

- ochrona środowiska, inżynieria środowiska,

- biologia, biotechnologia,

- chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna,

- gospodarka przestrzenna, geodezja,

- rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo,

- inne, niekoniecznie pokrewne.