Spis treści

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs2wloszczowa.pl

Zespół Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie, ul. Koniecpolska 40, 29-100 Włoszczowa

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny z wykorzystaniem poradników http://pad.widzialni.org , http://dostepny.joomla.pl oraz walidatora https://wave.webaim.org/

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Rosiński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 39 42  212. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dokumenty
Na stronach szkoły znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Wersja mobilna
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dodatkowe informacje
INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. 

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądnie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje:

„Wersja kontrastowa”

„Powiększanie i pomniejszanie czcionki”

„Zmiana rozmiaru strony”

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Oprócz dostępnych na stronie przycisków dedykowanych zmianie rozmiaru strony istnieje również możliwość skorzystania z wbudowanych funkcjonalności przeglądarek. Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

OPISY ALTERNATYWNE GRAFIK I ZDJĘĆ
W serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane. Może się jednak zdarzyć że w przypadku treści zamieszczonych przed 22.09.2020 (datą wejścia w życie stosownych przepisów), nie wszystkie pliki graficzne i formularze będą posiadały właściwy opis, np. może w nich brakować opisów alternatywnych.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Koniecpolska 40

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. Dla klientów dostępne jest wejście nr 1 od ulicy Koniecpolskiej - nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.
Dostępność korytarzy, schodów i wind. Korytarze nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, w budynku brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W odległości ok. 50 m od budynku szkoły na parkingu publicznym nie ma wydzielonych miejsca dla osób niepełnosprawnych..
Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.