Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40

ogłasza

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330

o numerze rejestracyjnym TLW N388 , rok produkcji 1987r.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 listopada 2014r.o godz. 13,15 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. 

Ciągnik rolniczy wystawiony do przetargu można oglądać w dniach roboczych od 12.11.2014r. do 21.11.2014r. w godzinach od 8,00 do 13,00 na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

Dane identyfikacyjne ciągnika:

Ciągnik rolniczy C-330 o numerze rejestracyjnym TLW N388,

pojemność silnika 1960 cm3, 23,00 kW, dopuszczalna masa całkowita 2240 kg, ilość motogodzin 6000, rok produkcji 1987, w kolorze czerwonym.

Ciągnik znajdujący się na stanie ZSP nr 2 we Włoszczowie służy  jako pomoc w pracach polowych w Technikum Rolniczym.

Aktualne ubezpieczenie OC do 31.12.2014r., przegląd ważny do 02.04.2015r.

 

Cena wywoławcza 10.000 zł.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330, o numerze rej. TLW N388, rok produkcji 1987” w terminie do 21.11.2014r. do godz. 13,00 w sekretariacie ZSP nr 2 we Wloszczowie ul. Koniecpolska 40.

Oferta powinna zawierać:

  1. 1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. 2.Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
  3. 3.Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  4. 4.Osoby fizyczne przestępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

 

Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia i wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty. W przypadku zaoferowania identycznych cen zostanie przeprowadzona aukcja między oferentami.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

W sprawie przedmiotu przetargu należy kontaktować się z panem Marek Ledwoch pod numerem Tel. 041-3942212 w godz. od 8,00 do 15,00.

 

 

Dyrektor ZSP nr 2 we Włoszczowie

                                                                                        Marek Ledwoch