Przetargi

Dyrektor  Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych nr2 im.  Hetmana Stefana Czarnieckieg

wWłoszczowie ulKoniecpolska 40

ogłasza

 

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż samochodu  Zuk FS LUBLIN

 

 o numerze rejestracyjnym  TLWC795,  rok produkcji 1993

 

 

 

Otwarciofert odbędzie się w dni11 grudni2014r. o godz. 13,15 w budynku ZSnr 2 we Włoszczowie ulKoniecpolska 40.

Samochód Żuk FS LUBLIN  wystawiony do przetargu można oglądać w dniach roboczych od 01.12.2014r. do 11.12.2014r. w godzinach od 8,00 do 13,00 na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ulKoniecpolska 40.

Dane identyfikacyjne ciągnika:

samochód Żuk FS LUBLIN o numerze rejestracyjnyTLWC795,

pojemność silnika 2400 cm3, o mocy silnika 70KM, ładowności 785 kg, przebieg

320000 km, numerze podwozia SULØØ721JP0570812, rok produkcji1993, kolor

zielony.

Samochód znajdujący się nastanie ZSP nr 2 wWłoszczowisłuży do wyjazdów służbowych i

zaopatrzenia.

Aktualne ubezpieczenie  OC do31.12.2014r.przegląważny do12.04.2015r.

Cena wywoławcza 2.200zł.

Ofertę należzłożyć w zamkniętekopercie znapisem„ pisemny przetarofertowy na

sprzedaż samochodu Żuk FS LUBLIN onumerze rejestracyjnym TLWC795,

rok produkcji 1993” wterminie do 11.12.2014r. do godz. 13,00 w sekretariacie ZSP

nr 2 we Wloszczowiul. Koniecpolska 40.

 

Ofertapowinnazawierać:

 

1.  Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.

2.  Oferowaną cenę i warunki zapłaty.

3.  Oświadczenie oferenta, żzapoznał się ze stanem przedmiotprzetargu.

4.  Osoby fizyczne przestępujące do przetargwinny legitymować się dowodem

osobistymPrzedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo

aktualnezaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne

osoby prawne aktualny odpis zaściwego rejestru.

 

Nabywca przedmiotu przetargzobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od datrozpatrzeniai wyboru ofertyWydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniwpłaty. W przypadkzaoferowaniidentycznych cen zostanie przeprowadzona aukcjmiędzy oferentami.

Organizator przetargu nieponosi  odpowiedzialności  zwady ukryte pojazdu. Organizatorowi przetargprzysługujprawo unieważnienia przetargu bez podaniprzyczyn.

Wsprawie przedmiotu przetargu należkontaktować się z panem Marek Ledwoch pod numerem Tel. 041-3942212 w godz. od 8,00 do 15,00.

 

 

 

Dyrektor ZS

nr 2 wWłoszczowie

           Marek Ledwoch

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40

ogłasza

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330

o numerze rejestracyjnym KIL 357K , rok produkcji 1984r.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 listopada 2014r.o godz. 13,15 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. 

Ciągnik rolniczy wystawiony do przetargu można oglądać w dniach roboczych od 12.11.2014r. do 21.11.2014r. w godzinach od 8,00 do 13,00 na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

Dane identyfikacyjne ciągnika:

Ciągnik rolniczy C-330 o numerze rejestracyjnym KIL 357K,

pojemność silnika 1960 cm3, 22,00 kW, dop. Masa całkowita 2240 kg, ilość motogodzin 1200, rok produkcji 1984, w kolorze żółtym z kabiną.

Ciągnik znajdujący się na stanie ZSP nr 2 we Włoszczowie służył jako pomoc naukowa i był eksploatowany do nauki jazdy kategorii T.

Aktualne ubezpieczenie  OC do 31.12.2014r.

Cena wywoławcza 10.000 zł.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330, o numerze rej. KIL357K, rok produkcji 1984” w terminie do 21.11.2014r. do godz. 13,00 w sekretariacie ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

Oferta powinna zawierać:

  1. 1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. 2.Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
  3. 3.Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  4. 4.Osoby fizyczne przestępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

 

Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia i wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty. W przypadku zaoferowania identycznych cen zostanie przeprowadzona aukcja między oferentami.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

W sprawie przedmiotu przetargu należy kontaktować się z panem Marek Ledwoch pod numerem Tel. 041-3942212 w godz. od 8,00 do 15,00.

 

 

 

Dyrektor ZSP nr 2 we Włoszczowie

                                                                        Marek Ledwoch

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40

ogłasza

przetarg pisemny (ofertowy) na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330

o numerze rejestracyjnym TLW N388 , rok produkcji 1987r.

 

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21 listopada 2014r.o godz. 13,15 w budynku ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40. 

Ciągnik rolniczy wystawiony do przetargu można oglądać w dniach roboczych od 12.11.2014r. do 21.11.2014r. w godzinach od 8,00 do 13,00 na parkingu ZSP nr 2 we Włoszczowie ul. Koniecpolska 40.

Dane identyfikacyjne ciągnika:

Ciągnik rolniczy C-330 o numerze rejestracyjnym TLW N388,

pojemność silnika 1960 cm3, 23,00 kW, dopuszczalna masa całkowita 2240 kg, ilość motogodzin 6000, rok produkcji 1987, w kolorze czerwonym.

Ciągnik znajdujący się na stanie ZSP nr 2 we Włoszczowie służy  jako pomoc w pracach polowych w Technikum Rolniczym.

Aktualne ubezpieczenie OC do 31.12.2014r., przegląd ważny do 02.04.2015r.

 

Cena wywoławcza 10.000 zł.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągnika rolniczego C-330, o numerze rej. TLW N388, rok produkcji 1987” w terminie do 21.11.2014r. do godz. 13,00 w sekretariacie ZSP nr 2 we Wloszczowie ul. Koniecpolska 40.

Oferta powinna zawierać:

  1. 1.Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta.
  2. 2.Oferowaną cenę i warunki zapłaty.
  3. 3.Oświadczenie oferenta , że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
  4. 4.Osoby fizyczne przestępujące do przetargu winny legitymować się dowodem osobistym. Przedsiębiorcy zobowiązani są przedstawić aktualny odpis z KRS, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a inne osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru.

 

Nabywca przedmiotu przetargu zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia i wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu wpłaty. W przypadku zaoferowania identycznych cen zostanie przeprowadzona aukcja między oferentami.

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

W sprawie przedmiotu przetargu należy kontaktować się z panem Marek Ledwoch pod numerem Tel. 041-3942212 w godz. od 8,00 do 15,00.

 

 

Dyrektor ZSP nr 2 we Włoszczowie

                                                                                        Marek Ledwoch