TECHNIK  REKLAMY Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII

symbol cyfrowy zawodu: 431103

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Reklama jest zjawiskiem ściśle związanym z gospodarką rynkową i stanowi jej integralną część, dlatego ważnym celem procesu kształcenia w tym zawodzie jest wyposażenie naszego absolwenta w umiejętności o charakterze ekonomiczno-informatycznym, które pozwolą na komunikowanie się i kształtowanie konsumpcji w skali makro i mikroekonomicznej.

Technik reklamy dociera do odbiorców różnymi środkami przekazu reklamy, skutecznie oddziałuje na ich pozytywne postawy, emocje, przekonania.

Działalność reklamowa jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód technika reklamy jest coraz bardziej poszukiwany.

Na kandydatów, którzy chcą rozpocząć karierę w reklamie czekają firmy, radzące sobie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do współpracy,
 • opracowywania ofert handlowych z zakresu sprzedaży usług reklamowych (Word, Excel),
 • planowania kampanii reklamowej,
  tworzenia sloganów reklamowych, scenariuszy reklam radiowych i telewizyjnych, projektów graficznych reklam
 • projektowania reklam zewnętrznych i wewnętrznych przy użyciu programów komputerowych,
  organizowania produkcji dźwiękowych nagrań reklamowych,
  posługiwania się programami graficznymi (Inkscape, CorelDraw, Photoshop),
  posługiwania się urządzeniami cyfrowymi,
 • wykonywania i obróbki fotografii reklamowych.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden przedmiot rozszerzony do wyboru: matematyka, biologia, fizyka, chemia, język obcy nowożytny, informatyka, geografia, WOS.

Wybór należy do uczniów, decyduje większość.

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Zawód technik reklamy składa się z dwóch kwalifikacji:

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

Kształcenie w zawodzie technik reklamy   prowadzone jest w 5-letnim technikum.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje PGF.07 i PGF.08, a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego - dyplom potwierdzający kwalifikacje technika oraz certyfikowane suplementy do dyplomu (Europass) w języku polskim i angielskim umożliwiające podjęcie pracy w zawodzie nawet za granicą.

Ponadto w programie zamieszczono również program 8-tygodniowych praktyk zawodowych, w tym 4 tygodnie z zakresu kwalifikacji PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego oraz 4 tygodnie z zakresu kwalifikacji PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

– agencje reklamowe,
działy marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych,
– biura ogłoszeń i działach promocji,
– środki masowego przekazu (TV, radio, prasa) – agencje scenariuszowe,
– studia graficzno-produkcyjne,

– własna  działalność gospodarcza.

Po ukończeniu nauki w Technikum uczeń może kontynuować naukę na dowolnie przez siebie wybranej uczelni wg własnych zainteresowań.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Zajęcia bardzo często odbywają się w terenie, tematyczne sesje zdjęciowe, odwiedzamy zakłady pracy np. drukarnia, fotograf; wycieczki wyjazdowe np. do telewizji, radia, gazety.