technik rachunkowosci

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  

symbol cyfrowy zawodu: 431103

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

- prowadzenia, rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy

- sporządzania dokumentacji kadrowej, rozliczania wynagrodzeń oraz składek ZUS

- prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków

- prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

- prowadzenia pełnej rachunkowości dużych firm

- przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników

- sporządzania sprawozdań finansowych

- prowadzenia analizy finansowej

- obsługa oprogramowania biurowego

- obsługa oprogramowania kadrowo-płacowego

-obsługa oprogramowania finansowo-księgowego

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia,  WOS

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Zawód technik rachunkowości składa się z dwóch kwalifikacji:

EKA.05 – Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07 – Prowadzenie rachunkowości

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości   prowadzone jest w 5-letnim technikum.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje EKA.05 i EKA.07, a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego - dyplom potwierdzający kwalifikacje technika.

Ponadto w programie zamieszczono również program 8-tygodniowych praktyk zawodowych, w tym 4 tygodnie z zakresu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych oraz 4 tygodnie z zakresu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

- działach księgowych firm produkcyjnych, handlowych i usługowych

- biurach rachunkowych

- bankach

- instytucjach ubezpieczeniowych

- urzędach administracji państwowej i samorządowej

- urzędach skarbowych

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i dlatego absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej na wszystkich kierunkach, między innymi:

- Ekonomia,

- Zarządzanie,

- Rachunkowość i controlling,

- Rachunkowość i finanse,

- Finanse przedsiębiorstw,

- Zarządzanie zasobami ludzkimi.

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

Zespół uczniów w składzie : Michał Jamróz, Zuzanna Gil i Dawid Palimąka z klasy II Technikum Rachunkowości/Technikum Informatycznego zajął I miejsce w etapie wojewódzkim olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”  i będzie reprezentował województwo świętokrzyskie w etapie centralnym

https://zs2wloszczowa.pl/index.php/aktualnoci/3070-awans-reprezentacji-czarnieckiego-do-etapu-centralnego-ogolnopolskiej-olimpiady-zus-edycja-2020-2021