TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ELEMENTAMI  FLORYSTYKI

symbol cyfrowy zawodu: 314202

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

 • Technik architektury krajobrazu to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości coraz częściej poszukiwany na rynku pracy nie tylko w Polsce. Architekt krajobrazu planuje i projektuje tereny zieleni w miastach i na obszarach wiejskich. Nadzoruje pielęgnację parków, planuje i wykonuje prace związane z konserwacją terenów zieleni i zadrzewień. Projektuje i konserwuje obiekty małej architektury stanowiące wyposażenie terenów zieleni. Prace wykonuje przede wszystkim na wolnym powietrzu, pracuje także  w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych. Dzięki zdobytej wiedzy projektuje i wykonuje dekoracje florystyczne, elementy wystroju roślinnego wnętrz sal bankietowych itp. Jest to zawód dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • sporządzania projektów koncepcyjnych i wykonawczych ogrodów i terenów zieleni, z uwzględnieniem kosztorysu,
 • dobierania gatunków roślin ozdobnych do urządzania roślinnych obiektów architektury krajobrazu i dekoracji wnętrz,
 • wykonywania nasadzeń i zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów ozdobnych,
 • wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją ogrodów przydomowych, terenów zieleni i ogrodów specjalnych,
 • oceniania warunków krajobrazu naturalnego oraz doboru metody ochrony konserwatorskiej obiektów parkowo-ogrodowych,
 • dobierania roślin do dekoracji wnętrz i układów kompozycyjnych w zewnętrznych elementach architektonicznych,
 • stosowania podstaw projektowania, konstrukcji budowlanych oraz rysunku technicznego w projektach roślinnych obiektów architektury krajobrazu,
 • wykorzystywania graficznych programów komputerowych wspomagających projektowanie,
 • wykonywania planów i projektów zagospodarowania terenu na podstawie dokumentacji budowlanej z wykorzystaniem technik geodezyjnych,
 • wykonywania i konserwacji elementów małej architektury krajobrazu i placów zabaw dla dzieci,
 • sporządzania kosztorysu urządzania i konserwacji elementów małej architektury krajobrazu z wykorzystaniem programów komputerowych,
 • wykonywania kompozycji  i dekoracji  florystycznych na różne okazje

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia, WOS

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • Zawód technik architektury krajobrazu składa się z dwóch kwalifikacji

OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 - Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Kształcenie w zawodzie technik architektury krajobrazu prowadzone jest w 5-letnim technikum.

Po zdaniu egzaminów zawodowych organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną uczący się otrzymuje świadectwa potwierdzające kwalifikacje OGR.03 i OGR.04, a po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego- dyplom potwierdzający kwalifikacje Technika Architektury Krajobrazu.

Ponadto w programie zamieszczono również program 8-tygodniowych praktyk zawodowych.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W:

- przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,

- firmach produkujących i zaopatrujących w sadzonki, nasiona i elementy architektury ogrodów,

- urzędach, instytucjach i organizacjach zajmujących się opieką i ochroną krajobrazów kulturowych,

- firmach ogrodniczych,

- firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych,

- jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni 

- szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych

- kwiaciarniach

- absolwenci mogą także założyć własną działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i zakładaniem ogrodów i terenów zieleni, handlem roślinami czy wykonywaniem dekoracji i kompozycji florystycznych

- absolwenci uzyskują kwalifikacje rolnicze pozwalające na zakup ziemi lub ubieganie się o dotacje dla rolników

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

 • Pięcioletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i dlatego absolwent może podjąć naukę na uczelni wyższej na wszystkich kierunkach, między innymi:

- Architektura krajobrazu

- Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne

- Gospodarka przestrzenna

- Ochrona środowiska

- Zielarstwo

- Leśnictwo

CZYM MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • W ubiegłych latach nasi uczniowie osiągali znaczące sukcesy w konkursach związanych z Architekturą Krajobrazu

- finał ogólnopolski Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok Architektura Krajobrazu

- dwukrotnie czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Architekturze Krajobrazu w Gdańsku

Organizujemy wycieczki zawodowe do ogrodów pokazowych, historycznych, botanicznych, na targi i wystawy związane z architekturą krajobrazu.