TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

symbol cyfrowy zawodu: 422104

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik organizacji turystyki powinny wybrać osoby, które:

 • kochają podróże,
 • chcą poznać nowych, ciekawych ludzi, ich kulturę i zwyczaje,
 • są komunikatywne, operatywne i przedsiębiorcze,
 • posiadają umiejętności pracy w grupie,
 • posiadają umiejętności organizacyjne.

Technik organizacji turystyki to osoba, której zadaniem jest organizowanie, realizacja, koordynowanie i nadzorowanie imprez i usług turystycznych dla klientów indywidualnych i grupowych przy współpracy z innymi uczestnikami rynku oraz oferowanie i sprzedawanie imprez oraz usług turystycznych. Technik organizacji turystyki tworzy imprezy turystyczne, a w szczególności planuje trasy podróży, dokonuje rezerwacji świadczeń u kontrahentów oraz prowadzi dokumentację związaną z poszczególnymi etapami organizacji imprez i usług turystycznych, a także dokonuje rozliczenia imprez i usług turystycznych.

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne i hotelarskie oraz organizację czasu wolnego.

Dlatego jest to zawód ciągle atrakcyjny i poszukiwany!

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (ich termin może ulec zmianie):
po klasie II – 4 tygodnie
w klasie IV – 4 tygodnie w 1 półroczu i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, takich jak: przedsiębiorstwa turystyczne, biura podróży, hotele lub inne tego typu obiekty, punkty informacji turystycznej.

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI:

Czego uczy się technik organizacji turystyki :

W trakcie kształcenia  nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego,
 • planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

Jeden wybrany przedmiot: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, język obcy nowożytny, geografia, WOS

TYTUŁ POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik organizacji turystyki:

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Po zdanym egzaminie z danej kwalifikacji uczeń uzyskuje certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, a następnie po zdaniu wszystkich kwalifikacji otrzymuje dyplom technika potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydany przez OKE.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

I co dalej?

Technik organizacji turystyki może podejmować pracę m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator imprez, organizator kongresów i konferencji, pilot wycieczek, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, przewodnik turystyczny, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i innych obiektach noclegowych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej,
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA:

Studia:

Absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: turystyka i rekreacja, agroturystyka i hotelarstwo, gospodarka turystyczna, krajoznawstwo i turystyka historyczna, turystyka międzynarodowa lub innych, np.

 • Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Gospodarka Turystyczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
 • Turystyka Międzynarodowa w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nowy kierunek w Czarnieckim!